ALOITTEET

Parkanon kaupunginvaltuusto valtuustoaloite  17.02.2020

Tietoomme on tullut, että Parkanon kaupungin osoitekartastossa on edelleen epäselvyyksiä jotka hankaloittavat mm. sähköisen hakukoneen, postin-, taksin- tai sairaankuljetuksen löytämistä oikeaan osoitteeseen.

Parkanon Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittääkin, että Parkanon kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin osoitekartaston saattamiseksi ajan tasalle.

Parkanon kaupunginvaltuusto valtuustoaloite  6.05.2019

Parkanon kaupungin asukasluku laskee voimakkaasti joka vuosi. Kaupungissamme on runsas tonttitarjonta hyvinkin viihtyisiltä asuntoalueilta ja perheellistä ensirakentajaa tuetaan mm. tonttihinnnoittelussa. Nämä toimet eivät kuitenkaan ole ollut riittäviä houkuttamaan omakotirakentajaa valitsemaan asuinpaikkakunnaksi Parkanoa. Varsin usein kodin rakentamispaikaksi valitaan eteläiset naapurikuntamme, vaikka työpaikka olisikin Parkanossa.

Elvyttääksemme Parkanon asuntomarkkinoita, Parkanon

Vasemmistoliitto esittää Parkanon kaupunginvaltuustolle, että se laskisi omakotirakentajan kiinteistöveroprosentin lain sallimaan alarajaan 5 vuodeksi vakituisen asunnon- (0,52 > 0,41) sekä yleisen kiinteistöveron osalta(1,1 > 0,93).

Parkanon kaupunginvaltuusto valtuustoaloite 26.8.2018 

Viime vuosituhannen puolella, Parkanon kaupungin yleisellä uimarannalla ns. ”terveystalon rannassa” oli U:n muotoinen laituri. Laituri rajasi pienille lapsille hyvän- ja turvallisen paikkan harjoitella uimista. Pukutilojen yhteydessä oli myös suihku jolla voi huuhdella järvestä tulleet epäpuhtaudet iholta.

Kyseinen uimaranta oli -ja on edelleenkin mm. kaupungin uimakoulujen pitopaikkana. Uimapaikalla on paljon käyttäjiä.

Parkanon Vasemmistoliitto esittääkin, että vuoden 2019 talousarvioon varattaisiin määräraha terveystalon rannan uimapaikan kunnostukseen laiturin ja suihkujen hankkimiseksi.

 

Parkanon Kaupunginvaltuusto valtuustoaloite.

23.04.2018

Parkanon Vasemmistoliitto teki aikoinaan valtuustoaloitteen ns. ”synnytysrahan” maksamisesta vastasyntyneelle parkanolaiselle. Tuo raha on varmasti ollut tarpeen, mutta lapsiperheitä se ei ole saanut pysyvästi asumaan Parkanossa. Parkanon kaupungin uuden hyvinvointikertomuksen mukaan, lapsia asuu Parkanossa selkeästi vähemmän kuin muualla Pirkanmaalla. Parkanossa 0-6 vuotiaita oli väestöstä 6,3% kun tuo luku Pirkanmaalla oli 7,8%(vuoden 2015 tilasto).

Parkanon Vasemmistoliitto esittää Parkanon kaupungille että se muuttaisi ”synnytysrahan” maksuperustetta ja tuen määrää siten, että ”bonusraha” maksettaisiin vastasyntyneelle ja jatkossakin Parkanossa asuvalle lapselle vuosittain aina 5 vuotiaaksi saakka.

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO      VALTUUSTOALOITE 18.02.2018

Parkanon kaupungin äitiysneuvolan Ultra ääni- tutkimukset tehtiin ennen terveydenhuollon ulkoistamissopimusta Parkanon terveyskeskuksessa.  Palvelujen siirryttyä Kolmostien terveys Oy:n hoidettavaksi, lastaan odottava äiti joutuu hakemaan vastaavan palvelun nyt Tampereelta.  Muutaman minuutin yksikertaiseen tutkimukseen kuluu mielestämme kohtuuttomasti aikaa ja kustannuksia. Toimenpiteen siirtäminen Tampereelle ei mielestämme ole kovin lapsiystävällinen ele kaupungin imagolle.

Parkanon Vasemmistoliitto esittää, että Parkanon kaupunki ryhtyy nopeasti toimenpiteisiin äitiysneuvolan Uä- tutkimuksen saamiseksi takaisin Parkanoon.

 

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO     VALTUUSTOALOITE 19.02.2018

Vesijohtoverkon vaurioituminen Jokiharjun alueella alkuvuodesta aiheutti lähes viikon mittaisen talousveden keittokehoituksen alueen asukkaille. Mahdollisesta veden saastumisesta aiheutuva keittokehoitus ilmoitettiin kaupungin ylläpitämällä nettisivulla ja myöhemmin mm. paikallislehdessä. Keskusteluissa jälkeenpäin on tullut ilmi, ettei läheskään kaikki alueen asukkaat olleet tietoisia koko vesiongelmasta. Voidaan siis todeta, ettei nykyinen tiedotusmalli ei ole riittävän kattava ja nopea tapa hoitaa kriisitiedotusta. Onneksi vesikriisistä selvittiin säikähdyksellä ilman vakavia sairastumisia.

Parkanon Vasemmistoliitto esittää, että Parkanon Kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin kriisitiedottamisen parantamiseksi, niin että tieto saataisiin nopeasti ja kattavasti kriisialueen asukkaille. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla nettisivujen lisäksi alueen kattava tekstiviesti sovellus.

 

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO     Valtuustoaloit 8.05.2017

Neuvotteluissa soten ulkoistamiseksi Pihlajalinnan kanssa, sopimuksen tuomia etuja perusteltiin mm. sillä, että Parkanoon olisi mahdollista helpommin saada jatkossa erikoislääkärin palveluja omaan terveyskeskukseen. Saamamme tiedon mukaan, näitä palveluja ei ole saatu merkittävästi parannettua ja mm. suuri joukko esimerkiksi reumaa sairastavavia kuntalaisia joutuu hakeutumaan erikoislääkärin palveluksia saadakseen kauas ulkopaikkakunnalle.

Parkanon Vasemmistoliitto esittääkin, että Parkanon kaupunki käynnistää neuvottelut Kolmostien Terveys Oy:n kanssa tilanteen korjaamiseksi kuntalaisia paremmin palvelevaksi toiminnaksi.

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO (Valtuustoaloite10.4.2017) 

Olemme saaneet palautetta kuntalaisilta Parkanon kaupungin terveyskeskuksen liikennejärjestelyistä. Varsinkin ruuhka- aikaan, paikoitustilat ovat täynnä ja autoja. Autoja on parkkeerattu myös osittain sisääntulotielle ja nurmikoille. Palautetta on tullut myös invapaikkojen puutteesta.

Parkanon Vasemmistoliitto esittääkin, että Parkanon kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin liikennejärjestelyjen muuttamiseksi siten, että ne palvelisivat nykyistä paremmin terveyskeskuksen asiakkaita.

 

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO (Valtuustoaloite 20.3.2017)

Terveyskeskusmaksut koskevat kaikkein raskaimmin pienituloisiin ja köyhempiin kansalaisiin. Ne ovat todellinen este vähävaraisille ihmisille hakeutua terveyspalveluiden piiriin. Hoitoon hakeutuminen ei saa olla kiinni henkilön tulotasosta. Terveyskeskusmaksu ei ole merkittävä rahoituslähde kunnalle. Kuluttajaliiton arvion mukaan, vain n. 4 prosenttia kustannuksista katetaan käyntimaksuilla. Pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden palvelumaksujen poistaminen on myös KELA:n tutkimusraportin mukaan rahoitusjärjestelmän tehokkaimpia keinoja vähentää eriarvoisuutta.

Parkanon Vasemmistoliitto esittääkin, että Parkanon kaupunki luopuu terveyskeskuksen käyntimaksuista vuoden 2018 alusta.

 

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO.  (KUNTALAISALOITE 23.1.2017)

Parkanon kaupunginkirjaston remontti on kohta valmistumassa. Kirjastoon tulee uusi lukusali ns. ”kuntalaisten olohuone”.

Esitän, että tähän olohuoneeseen hankittaisiin sähköinen ilmoitustaulu, josta kuntalaiset näkisivät päivittäin kaikki kaupungin merkittävimmät heitä koskevat asiat. Sähköistä ilmoitustaulua voisi käyttää kaupungin lisäksi myös esimerkiksi terveyspalveluja tarjoavat yritykset.

 

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO.

VALTUUSTOALOITE 26.09.2016 (1)

Uudistan vuonna 2013 tekemäni valtuustoaloitteen, koska sitä silloin ei viety teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Muutama vuosi sitten remontoidun Kiveläntien käyttö on lisääntynyt voimakkaasti läpikulkutienä Parkanon keskustaan. Kapealla ja mäkisellä tiellä on paljon teollisuuden kuljetuksia, linja-autoliikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä mm. koululaisia. Tien vieressä on osan matkaa kevyen liikenteen kaista, mutta loppuosalta se puuttuu (550 m).

Esitänkin Parkanon kaupunginvaltuustolle, että se varautuisi ensi vuoden talousarviossaan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen tien loppuosalta Vanhantalontielle saakka.

 

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO 9.11.2015

Parkanon Vasemmistoliitolle tulleen tiedon mukaan, kaupungin päättämä toimeentulotuki on eräissä tapauksissa ollut virheellinen.

Toivomme, että Parkanon kaupunki ryhtyisi pikaisiin toimenpiteisiin korjatakseen ko. epäkohdan.

Esimerkkitapauksessa, asiakas on hakeutunut pitkän sairasloman jälkeen työmarkkinoille ja saanut työpaikan. Työstä saatu palkka on kuitenkin ollut niin pieni ja työmatkakulut niin suuret, että hän on joutunut hakemaan täydentävää toimeentulotukea Parkanon kaupungilta.

Parkanon kaupungin perusturvalautakunta on tehnyt kuitenkin kielteisen päätöksen matkakulujen osalta määritellessään tukea.

Ihmettelemme kyseistä ratkaisua, koska laki on mielestämme se perälauta jota ei voi kiristää. Laissa on määritelmä mitä täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä on otettava huomioon. Näitä asioita ovat:

1) lasten päivähoitomenot;

		2) muut kuin 7 b §:ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot; sekä 		(19.1.2006/64)
		3) henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat,
		toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi
		tarpeelliseksi harkitut menot."

Toivomme epäkohtaan nopeata korjausta.

PARKANON VASEMMISTOLIITTO

Pj. Veijo Niemensivu

 

 

Valtuustoaloite 12.5.2014

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO.

Parkanon asemanseudun kehittämisessä on ilmeisesti syntynyt jonkinlainen suvantovaihe eikä alueella näytä tapahtuvan mitään merkittävää rakentamista. Alueella on kaupungin omistuksessa isot alueet maata  ja lisää olisi ilmeisesti mahdollisuus hankkia jos tarvetta olisi.  Aluetta ei näytetä markkinoitavan kovinkaan aktiivisesti.

 Aseman ohittaa vuorokaudessa toistakymmentä junaa joista kahdeksan pysähtyy asemalla muutamiksi minuuteiksi.  Matkustajia junissa on parhaimmillaan lähes 10 000 ihmistä vuorokaudessa ihmettelemässä mikä on Parkano.  Onko se pelkkä parakkirakennus radan varressa keskellä ei mitään.

Parkanon Vasemmistoliitto esittää Parkanon kaupungille/ Kehitysparkille, että se ryhtyisi  suunnittelemaan aseman seudulle informaatiotaulua, missä kerrottaisiin Parkanon tarjoamista palveluist edullisista asumiskustannuksista sekä lyhyistä matkustusajoista kehityskeskuksiin.  Informaatiotaulu voisi olla mallia sähköinen, missä tiedot vaihtuisivat nopeasti ja olisivat luettavissa junista käsin.

Veijo Niemensivu

 

Kuntalaisaloite 30.9.2013

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO

 Riihihalmeentien kevyen liikenteen alueen asukkaita on ollut huolissaan syksyn pimetessä koululaisten ja lenkkeilijöiden turvallisuudesta ko. väylällä.  Vaikka kevyen liikenteen väylän molemmissa päissä on kieltomerkki moottoriajoneuvoille, ei merkit estä jatkuvaa moottoriajoneuvoliikennettä tällä väylällä.  Kyseinen kevyen liikenteen väylä on hyvin mäkinen rajoittaen näin näköetäisyyttä havaita jalankulkija tai pyöräilijä.  Väylällä on myös kapea silta minkä kohdalla on mahdotonta ohittaa henkilöliikennettä.

Turvallisin parannusesitys vilkkaasti liikennöidylle kevyenliikenteen väylälle olisi valaistus sekä ajoneuvoliikenteen estävän mutta kevyen liikenteen sallivan siivekkeen asentaminen sillan kaiteeseen.

Parkanossa 30.9.2013 toimeksisaaneena

Veijo Niemensivu

 

 

VALTUUSTOALOITE     27.5.2013

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO.   

Muutama vuosi sitten remontoidun Kiveläntien käyttö on lisääntynyt voimakkaasti läpikulkutienä Parkanon keskustaan.  Tiellä on myös paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä mm. koululaisia.  Tien vieressä on osan matkaa kevyen liikenteen kaista, mutta loppuosalta se puuttuu.

 Esitänkin Parkanon kaupunginvaltuustolle, että se varautuisi ensi vuoden talousarviossaan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen tien loppuosalta Vanhantalontielle saakka.

 Parkanon Vasemmistoliito

Veijo Niemensivu

kaupunginvaltuutettu

 

 

VALTUUSTOALOITE           21.1.2013

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO

Parkanon kaupungin työpaikkaomavaraisuus on heikentynyt viime aikoina voimakkaasti.  Lakkautetut työpaikat tai niiden siirtyminen toiselle paikkakunnalle aiheuttaa paikkakunnalta lisääntyvää poismuuttoa ja verotulojen vähentymistä. Parkanon kaupungin päätöksenteossaan tuleekin pyrkiä toimenpiteisiin mikä hillitsee tätä kehitystä.

Esitän, että Parkanon kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin joilla tuetaan toisella paikkakunnalla työssä käyvän mahdollisuutta asua edelleen Parkanossa ja maksaa veronsa kotikuntaan.  Yhtenä vaihtoehtona voisi olla työmatka-avustuksen maksaminen verotuksen matkakulujen korvauksen ylimenevältä osalta.  Yksityiskohtaisia menettelytapoja löytyy monesta kunnasta.

Parkanon Vasemmistoliitto

Veijo Niemensivu kaupunginvaltuutettu

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO

 Parkanon Vasemmistoliitto on huolissaan Parkanon väkiluvun jatkuvastaalenemisesta.  Muutotappion vuoksi mm. kunnan valtionavun määrä supistuu tällöin voimakkaasti.  Eräänä syynä muuttotappioon ovat toiselle paikkakunnalle opiskelemaan muuttavat nuoret, jotka mm. joukkoliikenteen kustannusten vuoksi, joutuvat muuttamaan ”kirjansa”opiskelupaikkakunnalle.Parkanon Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää Parkanon kaupunginvaltuustolle, että se varaisi vuoden 2003 talousarvioonmäärärahan ulkopaikkakunnalla asuvien opiskelijoiden stipendirahastoksi.  Stipendin saamisen edellytyksenä olisi, että opiskelijan asuinpaikkakunta opiskeluaikana olisi Parkano.

Parkanossa 25.9.2002

Parkanon Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

 

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO   VALTUUSTOALOITE     26.09.2010                                             1(1)

Parkanon kaupunki on lähtenyt tekemään selvitystyötä yhdessä Kankaanpään kaupungin ja Jämijärven kunnan kanssa monikuntaliitoksen muodostamiseksi ko. alueelle.

 Parkanon Vasemmistoliitto suhtautuu selvitystyön tekemiseen myönteisesti, mutta edellyttää sen valmistuttua puolueettomia ja rehellisiä tiedotustilaisuuksien järjestämistä kuntalaisille.

 Samoin Parkanon Vasemmistoliitto esittää, että ennen kuntien valtuustoissa tekemää päätöstä, järjestetään kuntaliitoksesta neuvoa antava kansanäänestys.

 

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO VALTUUSTOALOITE 23.06.2010

 Parkanon kaupungilla on omistuksessaan keskustaajama- alueella maata joka ei ole hyötykäytössä.  Osa alueista soveltuisi erittäin hyvin pienimuotoisten viljelypalstojen perustamiseen.  Parkanon Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Parkanon kaupunki perustaisi vuokraviljelypalstoja joita kuntalaiset voisivat vuokrata keväisin viljelyharrastuksiinsa. Palstoja voisi tarpeen mukaan olla kaikissa kaupunginosissa.

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO    VALTUUSTOALOITE     16.12.2009 

Valtion tai kuntien ylläpitämien teiden tai katujen varrella olevien kiinteistöjen omistajilta perittiin katumaksua aina 1990-luvulle saakka. Tällöin katumaksut korvattiin kiinteistöverolla, jota peritään kaikilta kiinteistöjen omistajilta.   Nyt kun valtio ja kunnat ovat luopuneet yksityisteiden kunnossapidosta, kustannukset ovat siirtyneet suurelta osin yksityisteiden varrella olevien maksettaviksi.  Yksityisteiden varrella asuvat kuntalaiset ovat näinollen eriarvoisessa asemassa kunnan tarjoamien palveluiden suhteen vaikka he maksavatkin saman suuruista kiinteistöveroa.  Parkanon Vasemmistoliiton valtuutettuina esitämmekin, että Parkanon kaupunki määrittelisi yksityisteiden varrella olevien asukkaiden kiinteistöveron uudelleen oikeudenmukaisemmaksi.

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO  VALTUUSTOALOITE         5.10.2009

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalinen luototus on nimensä mukaisesti luottoa takaisinmaksuvelvollisuuksineen ja osa kunnan sosiaalihuoltoa, jonka järjestäminen on kunnan tehtävä.  Nykyisen taloudellisen laman olosuhteissa ja jatkuvien lomautus- ja irtisanomisuutisen tulvassa, jossa ensimmäistä työttömyyspäivärahaa voi joutua odottamaan jopa 8-9 viikkoa. Tilanne on kestämätön esimerkiksi yksinhuoltajaperheissä, tai perheissä joissa molemmat huoltajat ovat työttöminä tai lomautettuna. Taloudellisen aseman epävarmuus estää monin tavoin yksilön ja perheen arkipäivää ja vaikeuttaa omatoimista suoriutumista. Mielestämme sosiaalinen luototus tarjoaa kaupungillemme uuden keinon edistää pienituloisten ja vähävaraisten kaupunkilaisten taloudellista selviytymistä ja itsenäistä suoriutumista taloudellisen laman oloissa.  Parkanon Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja ryhmä esittää, että Parkanon kaupungin ennaltaehkäisevässä sosiaalityössä otetaan uutena keinona käyttöön sosiaalinen luototus ja ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin järjestelmän käynnistämiseksi.”

 

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO VALTUUSTOALOITE  5.10.2009

 Työttömyys on lisääntynyt varsinkin teollisuudessa voimakkaasti Parkanon alueella.  Tämän vuoksi verotulojen väheneminen tulee asettamaan myös paineita julkisen puolen työllisyyden turvaamiseen lähi tulevaisuudessa.  Parkanon kaupungilla on aiempina vaikeina työttömyyden vuosina ollut kaupunginhallituksen asettama työllisyystoimikunta.  Toimikunnan tehtävänä on ollut miettiä ja tehdä esityksiä työttömyyden lieventämiseksi.  Parkanon Vasemmistoliiton valtuutetut esittävät vastaavanlaisen toimikunnan perustamista uudelleen Parkanoon.  

 

PARKANON KAUPUNGINVALTUUSTO  VALTUUSTOALOITE     25.5.2009

Kunta- ja palvelurakenteen uudistamisesta on tehty pitkään selvitystyötä johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toimesta.  Kuitenkin tavallisella kuntalaisella ei ole juurikaan tietoa siitä, miten tämä PARAS- hanke toteutuessaan vaikuttaisi heidän arkielämäänsä.  Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittääkin, että Parkanon kaupunki järjestäisi avoimen kuntalaiskeskustelun PARAS- hankkeesta.

 

PARKANONKAUPUNGINVALTUUSTO   VALTUUSTOALOITE  23.2.2009                             

Osa Parkanon kaupungin lasten päivähoidon tiloista on heikkokuntoisia ja korjauksen tarpeessa. Osa toimii vuokratiloissa.  Parkanon Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittääkin Parkanon kaupunginvaltuustolle, että päivähoidon tiloja ryhdyttäisiin pikaisesti kehittämään ja mahdollisesti keskittämään yhteen paikkaan.  Yhtenä vaihtoehtona uudelle päiväkodille voisi olla kaupungin hallussa olevat Pentin tilan päärakennukset. Alue sopisi muutenkin hyvin tähän toimintaan koska kaavoituksen jälkeen alueelle muuttaa todennäköisesti runsaasti lapsiperheitä.

 

 Valtuustoaloite   12.12.2011

 Parkanon kaupunginvaltuusto.

 Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalinen luototus on nimensä mukaisesti luottoa takaisinmaksuvelvollisuuksineen ja osa kunnan sosiaalihuoltoa, jonka järjestäminen on kunnan tehtävä.

Olemme tehneet tästä asiasta valtuustoaloitteen Parkanon kaupunginvaltuustolle 5.10.2009 Koska aloite ei saanut silloin kannatusta, uudistamme aloitteemme, koska nuorten perheiden ja yksinhuoltajien osalta tilanne on muuttunut  entistä huonompaan suuntaan.  Tänä päivänä taloudellista tilannetta useinkin korjataan korkeakorkoisilla ”pikavipeillä” joka johtaa velkakierteeseen, josta on vaikea päästä pois. Taloudellisen aseman epävarmuus estää monin tavoin yksilön ja perheen arkipäivää ja vaikeuttaa omatoimista suoriutumista. Mielestämme sosiaalinen luototus tarjoaa kaupungillemme uuden keinon edistää pienituloisten ja vähävaraisten kaupunkilaisten taloudellista selviytymistä ja itsenäistä suoriutumista jokapäiväisestä elämästä.

 Parkanon Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja ryhmä esittää, että Parkanon kaupungin ennaltaehkäisevässä sosiaalityössä otetaan uutena keinona käyttöön sosiaalinen luototus ja ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin järjestelmän käynnistämiseksi.”

Parkanon Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetut

 

Haku

Vasemmistoliitto